Zoeë is Kirchroa

Tekst: 
N. Ploum
Muziek: 
N. Ploum
Album: 
Diverse artiesten - 'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 5' - Dureco Holland CD10.11.76
Plaats: 
Kerkrade

De janse welt sjteet óp d'r kóp, me hilt 't nit mieë bij.
't Is nuus wie krach 't janse joar, d'r miensj is nit mieë vrij.
Alling i Kirchroa, 't mós jezaad, en doarum jodsedank,
vier maache ós d'r himmel hei, mit moezziek en jezank.

En zoeë is Kirchroa, wie 't leëft en wie 't is.
en datste dan bij ós wie in d'r himmel bis.
En zoeë is Kirchroa, wie 't leëft en wie 't is.
en datste dan bij ós wie in d'r himmel bis.