W.m.c. taptoe

Tekst: 
Fred Derix
Muziek: 
Fred Derix
Album: 
Diverse artiesten - 'Kirchroa, ós Hemetsjtad'
Plaats: 
Kerkrade

Went an de letste wieëtsjaft naats de litreklaam oes-jeet,
d'r Joep alling óp zienne zokkel in d'r duuster sjteet,
't is jans rui-ieg, óp eemoal witste, noen is 't jedoa,
't betste kanste sjtil óp heem aa joa.

Went óp d'r sjtoep de sjteulsjer al ópee jesjtabeld sjtunt,
d'r man van de jemeende mit d'r jroeëse bessem kunt,
jing friettetuut, jee beervils, jinne plastiekbecher mieë,
dan witste 't is sjloes, bis nieëkste kier.

Refreng:
Adieu, good-bye, auf wiedersehen, hasta la vista.
De janse welt jeet noen noa heem, 't is jedoa.
Adieu, good-bye, auf wiedersehen, hasta la vista.
vertselt an alle lü, wie sjun 't bij ós woar.

Jing Roesse of Sjieneze, jinne wuste Arabier.
't Jieët jee Dütsj, Fransueziesj, Sjpaniesj of Italjèniesj mieë.
Doe huurs dan um diech hin jans plötsliech mer nog Kirchröatsj Plat.
Noen is diech kloar, vier hant 't werm jehad.