Want ing geet, die geet nit wiet

Plaats: 
Waubach

Refrein:
Want ing Geet, die geet nit wiet, in de vasteloavends tiet.
Want ing Geet geet doa op sjtap, woa ut mit sjtimmung ummer klapt.
Want ing Geet wit woa ze bliet, umdat ze doa ut sjunste kiet.
Ze geet nit wiet boete de poat, ze viert hei in de eege sjtroat.

Dur zint lue oet de Grunsjtroat waal ins gans wiet voet geweas.
Bis boave de riviere leepe zie de polonais.
Ut kalle in hun moddersjproak woar al gans sjnell verliert.
Dat kieste wenste urgens angersj vasteloavend vierst.
Werp ozze road nit in dur wink, want ut wit toch jidder kink:

Wie mit krismis en mit poasje, is ut och mit karnaval.
De sjtimmung en de sjpass, die vingste ech nit ueveral.
Al zukste ut i Heële, Kölle, Kirkroa, woa dan och,
al sjnell haste va dat soort vasteloavend ech genog.
Werp ozze road nit in dur wink, want ut wit toch jidder kink:

En al is ut bei os echt nit ummer kook en ei,
toch kieste os die daag nog mit ging tien peads voet va hei.
Wat hat dat noe vuur zin um te goa zeuke noa de sjpass,
went dat an de duur vuur 't rape ligt, wenste dat heem al has.
Werp ozze road nit in dur wink, want ut wit toch jidder kink: