Vaan tiederielalala

Plaats: 
Maastricht

Och hiere wat dunks uuch vaan m'n vrouw
Is zie neet fien en knap?
'nen aandere dee häör neet höbbe wouw
En iech naom häör veur de lol.
Meh later höb iech 't miech beklaog
Wie iech vaan häör te wete kaom;
Ze zup alle daog 'ne liter of veer
Wie eine tempeleer
Vaan tiederielalala - lala -lala
Vaan tiederielalala - lala -lala.

Wèls diech daan wel 'ns zwiege
Diech smerige zaate vent
Diech zups alle daog nog mie es iech
En de brings miech geine cent.
Bin iech gein vrouw wie 't behuurt
Die auch neet langs de straote sluurt
Pas iech neet op bin iech neet braaf?
Al drink iech miech auch ein haaf.
Vaan tiederielalala - lala -lala
Vaan tiederielalala - lala -lala.

Wèls diech daan wel 'ns zwiege
Mèt dien brutaoliteit
Want aanders houw iech diech bove drop
En de wèts wel wie dat geit
Es diech nog 'ns 't koerazje höbs
Dats diech miech zaat nao hoes touw kumps
Daan bin iech diech - este neet good oppas
Mèt d'n prij aon de bèdpaol vas.
Vaan tiederielalala - lala -lala
Vaan tiederielalala - lala -lala.

Och vruijke leef vergeef 't miech
Iech zal 't noets mie doen
Iech zal auch vollege diene raod
En hawwe mie fetsoen
Da's good, dao bin iech mèt kóntent
Noe drökke veer us saam de hand
Meh wat iech zègk vergeet dat neet
Dat de vrouw de brook aon heet.
Vaan tiederielalala - lala -lala
Vaan tiederielalala - lala -lala.