Uur hat allenäu inne feëler

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Jack Vinders
Album: 
Jack Vinders - 'Intens' - Marlstone Recordings bv - CDL 2029
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

D'r inne hat jroeëse oere, d'r angere ing lang naas.
Deë mós ummer sjwese en weëd de nerve nit d'r baas.

D'r inne hilt ziech an 't piefe, d'r angere sjwaamt ziech doeëd.
D'r inne deë bliet mar drinke, en hat noeëts va sjtop jehoeëd.

Uur hat allenäu inne feëler, alling iech bin jans perfek.

D'r inne, deë bliet mar wirke, en deë sjlieëft d'r janse daag.
Deë hat vettieje hoare en deë hat sjielf're óp d'r kraag.
Inne man kiekt jeer noa vrauwlü, de vrauw verkeuft 'm sjleëg.
Heë neumt ziech inne Casanova en zie is ing helleveëg.

D'r inne, deë bliet mar zeke, d'r angere rauwelt vöal.
Deë deet nüks wie breuzele, en vingt alles flauwekul.
Inne man kriet flot a büchsje, ing vrauw ing dikke vót .
Mar sjtel diech vuur 't wuur perfek, dan häue vier 't vöal tse jód.