Ut is wer karneval

Tekst: 
Th. Roering
Muziek: 
Th. Roering
Plaats: 
Waubach

Ut ganse joar is knieze, de troëf nummer ee.
Inne Duujts zet: 'oh, was miese', luu va de Grunstroat zit nit tevree.
Mar is ut wer karneval,
treffe alle zich in de Geetesjtaal.

Refrein:
Gans Grunstroat is op de bee, ut is wer karneval.
En we pitsche os noch ee, want ut is wer karneval.
Dur jeck steet nummer ee en hilt os bijenee.
En vier schreije van olé, olé, de Grunstroat is oké.

Vier zint nit mië te remme, zint noch lang nit muj,
joa, en lotte os verwenne durch sjnaps en ut gerstebruj.
De luu sjtunt vuer op de sjtoep,
wille springe, joa, bei dur Weijers Joep.