Ut pleëtsje op de welt

Tekst: 
Jos. Schleepen
Muziek: 
Jos. Schleepen
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

Refreng:
Ut pleëtsje op de welt, woa noch weëd jelaacht,
ja, woa ut weudje sjpas sjteet jans hoeëg in de vaan.
Jelaach, jeZANG en sjpas, dat ziet me op jiddere ek,
den dan is jans Kirchroa, rammenasse jek.

Der pap, de mam, ut kink, der honk, alles is op sjiep.
Jinge i jans Kirchroa, deë bei de kachel bliet.
En vuur dat tse op heem aa junt, dan is ut al kloar.
Dat is vasteloavend bei os i Kirchroa.

Ing pruuk, ing naas, ee beër, ing troät en ing nonnevot.
Jong, wat is ut leëve in Kirchroa doch jot.
Drum went uur derek op heem aa jut, dink dan an dis weud,
der sjtrongs deë jeet pas sjtinke, ja, men doa i ruèrt.