Ummer d'r neaver

Tekst: 
Handels, Hermans & Meijers
Muziek: 
Handels, Hermans & Meijers
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Went vier hei sjtunt tse sjpille, da huere vier jekraach.
D'r kalk vilt van de moere, de panne van 't daach.
En vroagst doe diech da wie dat kunt, wits doe noch nit besjeed,
da zaage vier i ierliechheet, dat 't werm d'r neaver jeet.

Refrèng:
Wat inne durch eree, Ummer d'r Neaver is beiee.
Dat deet os jinne noa i jans Kirchroa,
Ummer d'r Neaver is werm doa.
Dat deet os jinne noa i jans Kirchroa,
Ummer d'r Neaver is werm doa.

Sjun sjpille, joa dat is ing koenst, 't zinge mos jeliërd.
Doarum jeet bei os dus alles och verkiërd.
Mer dat kan os nit sjtüere, vier hant de jrüetste sjpas.
Op dis cd is de hoopzaach datste sjtiemmoeng has.