Traone vaan gelök

Tekst: 
Huub Adriaens
Muziek: 
M. Ponzen / B. Garnier
Artiest: 
Huub Adriaens
Album: 
'n Deil vaan mie leve - Pebble music - PMC 023
Plaats: 
Maastricht

is 't noe ech gedoon, wèls diech neet wijjer goon
is 't veurgood veurbijj, bis diech väöl liever vrijj
'n traon op mien geziech, iech dink allein nog mer aon diech
't is hijj zoe stèl, ..waors diech mer trök bijj miech

Refrein:
Traone vaan gelök, es diech weer bijj miech bis
Traone vaan gelök, iech höb diech zoe gemis
Kóm veurgood naor hoes,
Estebleef kóm toch weer thoes
Leefde geit toch neet zoe snel veurbijj

veer deilde us gelök, väöl jaore aon u stök
diech verlere wèl iech neet, dat deit miech väöl vedreet
zèk datste vaan miech hèls, en kom auch gaw trök
't is neet te laat, 'ch jenk daan traone vaan gelök

Kom veurgood nao hoes,
Estebleef kóm toch weer thoes
Leefde geit toch neet zoe snel veurbijj