Tieëkezinger

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Hei zint werm de Tieëkezinger, zinge is hönne jenós.
Den 't jieët joa jaar nuus sjunners, dat ze doeë, oes voller brós.
Den 't jieët joa jaar nuus sjunners, dat ze doeë, oes voller brós.

Doarum zint vier hei tsezame, fleje hei, ózze jezank.
Den tse zinge die auw lidsjer, joa, dat dunt vier sjtondelank.
Den tse zinge die auw lidsjer, joa, dat dunt vier sjtondelank.

Is d'r oavend aafjelofe, drinke vier ós nog e bier.
Zinge da nog 'Guten Abend', zage bis de nieëkste kier.
Zinge da nog 'Guten Abend', zage bis de nieëkste kier.