Tante Annie oes Bennekom

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'Nit jod? Jeld tseruk!' - Marlstone Recordings bv CDL9524
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

D'r Harie, inne nonk va miech, wirkt bei de PTT.
Durch reorganisatie, moeët heë noa Enschede.
Doa trof heë tante An, en die sjlooch i wie ing bom.
En jiddes joar mit karneval, da ruft ze: 'Harie kom,
we gaan Limburg verblijden, weg uit Bekkekom'.

Refrèng:
Wee bloast mit vasteloavend op de bombardon ?
Tante Annie oes Bennekom.
Wee sjleet d't vanoavend op de dikke trom ?
Tante Annie oes Bennekom.
Ze is van inne hollendsje tak, tante Annie is richtieje kak.
Hat ze op de trom jehouwe, huit ze och werm aaf.
Tante Annie alaaf.

Tante Annie is va, zoe wie ze zeet, jeweune komaf.
Ee dink deet ze nit, dat is sjwieje wie 't graf.
En hat me och ins jinne zin, da wis 't An besjeed.
Vuur ee biesje sjtiemmoeng, sjteet d'r apfelkorn jereed.
Ze hat tswai druupjer nuudieg, da bejint werm 't jesjees.
Da keekt ze durch d'r janse zaal: 'Harie, polonaise !'