't Trumke

Tekst: 
Jean Paulssen
Muziek: 
Guy Hoenen
Artiest: 
Ansel-Sjoeël
Album: 
Plaats: 
Eijgelshoven
Jaartal: 
1985

Refrein:
Ich huij zoeë geër ee trumke
rommele-bommele-bom-bom-bom
wie sjun wuuër dan mieë leëve
och huij ich toch zoeë ing trom
mit karnaval marsjeëre
mit ee trumke op d’r boeëk
noa links en dan werm reëts erom
wie sjun is toch zoeë ing trom
noa links en dan werm reëts erom
wie sjun is toch zoeë ing trom.

’t Frenske woar als klinge jong
ee menke vol bravoer
heë sjloog mit vruijd op alle put
wie inne richtige tanboer
en gong de rees op Heële aa
dan zong d’r klinge man
“och mam, och allerleëfste mam,
wits du wat ich wil han?”

Is noen d’r tied van karnaval
da gont vier hand in hand
vier houwe kreftig op de kis
vier zint oet rand en band
went vier dan an ’t trekke zint
wat misse vier mit alleman
wat huije vier toch zoeë geer
wat wille vier allemoale han?