't Lémpke van de koelkast

Tekst: 
Club Carnavalesk
Muziek: 
Club Carnavalesk
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Gennep
Jaartal: 
1993

Ik bin 't lémpke van de koelkast
'k Barst hier van de kèld
En as ze kómme kieke
Trèkt 't mit gewèld
't lémpke van de koelkast
War 't altied duut
Bra.nde zie ik zat
Ik wil ok wel 's uut

Carnaval dâ is un tied
Um de koelkast vol te dôwwe
't Is wèr hôst zo wied
Ze motte flink gôn sjówwe
Breudje knak én értesoep
Wa pilskes, wien en malt
Mien lémpke schient op al die troep
't Lèt mien allemôl kald

Noa d'n optocht schien ik uure
De deur gèt los en dicht
Ik krieg 't kald van al dâ gluure
Wèr 'n vrèmd gezicht
As iedereen gèt vertrèkke
Mit 'n pèèr ân én de péns strak
Tusse al die lèège rèkke
Zie 'k nie op mien gemak

Mit carnaval schien ik op en top
Mar ik heb gèn eewig lèève
Uure schiene, alles is op
Mien pèèr gèt 't begèève
Die strakke fitting duut zön pien
Mar 'k mot nog èkkes vertèlle
't Is te moj um woar te zien
da'k hèrring kan goan schèlle