't Karlienke

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Rodazengere
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

‘t Karlienke oes d'r kalbert, ‘t Karlienke van de Graat,
dat hauw al mennieje jong konfoes en jans verrukt jemaat.
D'r Piet, deë wool ‘t wisse en zaat: 'Karlieng, noen huur,
alling mar vuur tse kiekke bis doe miech vul tse duur'

Refreng:
Karolienke, Karolienke, Karolieng.
Nee, zoeë jon iech nit noa heem, dat wuur ing fieng.
Karolienke, Karolienke, Karolieng.
Nee, zoeë jon iech nit noa heem, dat wuur ing fieng.

‘t Karolieng woar nit tse sjprèche, zieng ier woar hem jet weëd,
en weë ‘t Karlieng jet besser koeët, deë joof hem och nog reët.
‘t Karlieng woar kwiek lebendiech en zong in inne oam.
Mar sjpas en moeziek maache, dat past in zienne kroam.