't kakkelidje

Tekst: 
P. van Loo
Muziek: 
Black Föös
Plaats: 
Eys

Refrein:
Loat ver ins een lidje uvver kakke zinge,
Kakke dunt de groëte luj en ooch de klinge,
Kakke is…. inge groëte noeëd,
En wenste nit mie kakke kins dan biste doeëd.

Kakke motte ooch de nonne,
Boere kakke in de tonne,
De maat en d'r kneat die kakke in d'r schtaal,
Kinger dat zunt poete …. Die kakke euveraal

Op de zieë doa kakste bei de vussche,
Bei 't wandele kakste in de bussche,
Biste in Mestreech, kakste ooch in der kanaal,
En wea 't nit mieë hotte kint dea kakt mer in der zaal.

Wea veuël it mot ooch veuël kakke,
Wea nit oppast, kakt zich op de hakke,
Wea veuël diekke unne it dea kakt mit veuël geschtank,
En wenste an der weeke bis, dan kakste in der gank.

Vier gunt os noe an de tieëk ee drinke,
Want went vier blieve kakke, daan geet 't schtinke,
Schtinke op de buun en schtinke in der zaal,
Daan huj vier murrige i gen durp d'r gruuëtste kaal.

adieë vier gunt uuch noa verlotte,
mè ee dink mot dir onthotte,
eat mer flink, der boek uuch rond,
want wea richtig kakke kint dea bliet gezond,