't juupje

Tekst: 
Hans Golombiewski
Muziek: 
Hans Golombiewski
Plaats: 
Kerkrade

Refreng:
Os kink broecht mar inne naam tse han, drum neume vier 'm Juupje.
Os kink broecht mar jet aa tse han, drum sjtrikke vier 'm ee sjtuupje.
Hat hee zie flesje op, ja dan, da is os Juupje braaf.
't Iesjte wat he zage kan, is pap en mam, alaaf.
't Iesjte wat he zage kan, is pap en mam, alaaf.

D'r klapperstorch ee kinke braat, de janse boet woeet jek.
Me hou nit aan inne naam jedaat en alles kroog d'r sjrek.
D'r patanonk, de patetant en och d'r opa Joep,
alles woar oes rand en band, doe zong d'r janse kloeb :

De kinksdeuf woar noch nit jedoa, de kirch woar noch nit oes.
Doe woal d'r pap op heem a joa, d'r pap dea woal eroes.
Hea wool ziech jouw ee drinke joa, in de wieetsjaf van d'r Joep.
Wie hea doa an de tieek jong sjtoa, doe zong d'r janse kloeb :