't Is hei jemeutliech

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Duo de Radies
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

't Is vasteloavend en dat welle vuut jer viere
D'r janse zaal stjeet op d'r kop kiek ins die kleure
D'r kastelein trukt an de sjel dat is jenao wat iech jeer wel
Mer langzaam jeet d'r oavond op `t end aa
En zeet d`r wieet lu `t is noen bouw jedoa,

Dan zeet d'r janse zaal dat is os jans ejaal
Vuur blieve noch jet sjtoa, want vuur welle noch nit joa.

Refrein:
't Is hei jemeutliech, hei blief iech sjtoa
Hei kan vuur miech de welt verjoa.
Hei is `t jans noa mienge zin
Joa iech wil ja nit miee noa heem
't Is hei jemeutlich hei blief iech sjtoa
Hei kan vuur miech de welt verjoa
Hei is `t jans noa mienge zin
Joa iech wil ja nit miee noa heem
Hei is `t jans noa mienge zin
Joa iech wil ja nit miee noa heem

De sjtiemoeng hengt noch in de loeet `t is al noa veere
Mer alle lu zunt ziech noch jet an `t amusere
En och d`r prins is noch paraat
Al is `t midde in de naat
Da zeet d'r 11 road vuur motte langzaam joa
Da roft d'r prins, nee iech blief hei nog jet sjtoa

Iech han `t noa d'r zin, iech wel noch nit noa heem.
Iech blief hei noch jet sjtoa, nee iech wel noch ja nit joa