't Abraham lidsje

Tekst: 
Herman Hirsch
Muziek: 
Herman Rutten
Artiest: 
Album: 
'Kirchroa, ós Hemetsjtad'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Verlüst me óch zing hoare, versjtank kunt mit de joare.
Doabij wisse vier besjeet, woa me d'r mósterd hoale jeet.
Drum zing mit ós, en klatsj ins i-jen heng,
hei kunt da d'r Refrein:

Refrein:
Vier zunt nog sjtram en tsem'lieg vrieë,
al zunt vier óch jing achtsing mieë.
Vuur dat tse viere, is 't nit tse sjpieë.
Vier hant d'r Abraham jezieë.