Stijve nek

Tekst: 
R.M.Th. Quaedvlieg & H.M. Quaedvlieg
Muziek: 
Jagger/Richard - mel. 'Paint it black'
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - Marlstone MARL.98517
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Geef miech die deke, want iech lik hijj op d'n trek.
Es dat zoe weijer geit, krijg iech unne stijve nek.
Iech kin neet slaope zónder dekes op mien lief.
M'n tiene zien al blouw, en mien vinger weure stief.

Drei jaor geleije, waor ze in de boekdans-club,
ging zellefs optreije, in Londe, in 'n pub.
De ripetities, waore veer kier in de week.
Dat had ze miech vertèlt, of get wat daor op leek.

Iech zaog op unne kier, ze koch zoen groete bloes.
Iech weet noe wie dat kaom, dat waor vaan de couscous.
Noe lik ze in us bèd, 't liek wel e verreke.
Zoe dik en vet, aon de dekes kin iech 't merreke.

Wie later bleek, dat ripetere waor neet woer.
Dat kinste aon häör zien, ze is noe breid en zwoer.
Stiefvrete ging ze ziech, um d'n hook in de frituur.
Iech höb gein plaots in bèd, en weur noe tureluur.