Sjtiemmoeng op d'r maat

Tekst: 
Leo de Bruyn en Victor Huits
Muziek: 
Leo de Bruyn en Victor Huits
Artiest: 
D'r Kirchröatsjer Jong
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2004

Hechachahoo, hechachaha, hechachahoo, hechachaha.

Mit de vasteloavend jon iech jeer eroes,
mar iech zuk 't nit tse wied.
Ich jon da noa 't hats va Kirchroa,
doa woa me sjun verkleide ziet.
Iech mós nog ieëtsj jet drenke, miech óch nog jet sjmienke,
en doanoa jon iech noa d'r Maat.
Doa zunt da alle lü i sjtiemmoeng,
va 'r mörjens vrug bis oavends-naat.

Refrein:
Ee moal óp d'r Maat aajeland,
dan bin iech oes rand en band.
Alaaf, Alaaf, mie Kirchroa,
Joad, de sjtiemmoeng is werm doa.

't 's Naats jon iech óp heem aa,
jon iech effe sjloffe.
Mörje bin iech vrug derbij.

Joa, iech wil sjanse en lekker danse.
Mie hats dat sjleet vuur Kirchroa.