Proate

Tekst: 
Jack Poels
Muziek: 
Jack Poels
Artiest: 
Rowwen Hèze
Album: 
'Boem' - Hans Kusters Music NV - HKM 656.737-2
Plaats: 
America
Jaartal: 
1991

Is 't woar wat ik zij, ooh, die oege kieke nar meej.
Ooh, 't is ni woar, ik mot goan proate.
Ik gaj dor de grond, de werrelt dreit onder mien kont.
Ooh, alsteblif, lat meej ni proate.
't Kalde zwiet stiet in mien hand, druuge tong, druuge tand.
Ik wil alles doon, mar echt, ik kan ni proate.

Nou en op schoel, razelvot, roeie koel.
Ooh, voer meej mar af, ik wil ni proate.
'n Spot, veul licht, boem, en miene mond zit dicht.
Ooh, leg meej mar weg, ik kan ni proate.
Ik drei door, de aarde scheurt, daalijk koom ik an de beurt,
stoj ik veur de klas en kan ik neet mier proate,

Is 't woar, wat ik zij, ooh, die hand wiest die nar meej.
Ooh, 't is ni woar, ik mot goan proate.
't Zwiet brukt oet, mien hart wuurt drie kier zo groet.
Ooh, alsteblif, lat meej ni proate.
Ik drei door, de aarde scheurt, daalijk koom ik an de beurt,
stoj ik veur de klas en kan ik neet mier proate.
Ik val um, gaj dor de grond, de aarde dreit onder mien kont.
Ik wil alles doon, mar echt, ik kan ni proate.