Prins carneval marsj

Tekst: 
Sjang Pollak & Cor Driessen
Muziek: 
Sjang Pollak & Cor Driessen
Artiest: 
Sjang Pollak & Cor Driessen
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Beej os is dizzeoavend wer e richtig Heëlesj bal.
Vier danse, zinge, hosse, sjpringe, zitte ueveral.
Komt, sjloat de heng inee, vier make huuj de grutsjte sjpas.
Vier bringe vasteloavend jeeker joar weer, dat sjteet vas:

Refring:
Ozze prins-carnaval, ozze prins is mit zien elf wer op os bal.
Ozze prins-carnaval, sjteet vuur huuj verheëve boavenal.
Ozze prins zaag oajoa, alle nette meedjes lope dich da noa.
Dizzeoavond zind vier nog get va zins, drink 'ns oet op ozze prins.

D'r echte carnaval is vreuger, heëj nog noeëts geweë.
De Heëlenere gonge ummer oet in anger sjteë.
Wat kankte vier va klidjes, heudjes, sjmienk en gemaskeer?
Me jieëker joar zal limburg rope: Kiek, doa zind ze wer: