Preziedente marsj (fiengeliengelietsjie)

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 2'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1959

Lang je-lije leavet inne jroeëse hear,
woa dea koam, doa trok dea basjtieg 'm va lear.
Joa dea hauw al men'je kier 'm ing jelapt.
Fiengeliengelietsjie zaat hea en 't hauw jeklapt :

Refreng:
Fiengeliengelietsjie zaage vier mit vasteloavend,
fiengeliengelietsjie zaage vier mit karneval.
Fiengeliengelietsjie zaage vier mit vasteloavend,
fiengeliengelietsjie zaage vier mit karneval.
Den wat Kirchroa hat jelapd, hat noch ummer jot jeklapt.
Fiengeliengelietsjie, fiengeliengelietsjie, fiengeliengelij.
Den wat Kirchroa hat jelapd, hat noch ummer jot jeklapt.
Fiengeliengelietsjie, fiengeliengelietsjie, fiengeliengelij.

Is i Kirchroa jet tse doeë of in konkoeër,
likt va wiets de jantse welt al op der loeër.
Vier hant i Kirchroa mit der Caesar inne sjproch,
Fiengeliengelietsjie, en dat is vuur os jenog :

Wead i Kirchroa jet jeplaand, da wead jebouwd.
Wead i Kirchroa vul jepuutsjt, da wead jetrouwd.
't Is ejaal wat hij i kirchroa wead jemaat.
Fiengeliengelietsjie wead van noen-aaf jezaat :