Oave in d'r himmel

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2003

Refrein:
't Zunt d'r, die 't hant en me hat d'r, die 't zunt.
Jiddere jek is angesj, iech wees óch nit wie dat kunt.
D'r inne, deë is erm en d'r angere is riech.
Mar oave in d'r himmel zunt vier allenäu jeliech.
Mar oave in d'r himmel zunt vier allenäu jeliech.

D'r inne deë hat alles, d'r angere hat nuus,
D'r inne is inne hollender, d'r angere inne pruus.
D'r inne hat d'r hód en d'r angere hat d'r sjtek.
D'r is mar inne sjlauwe hei, die angere zunt jek.
D'r is mar inne sjlauwe hei, die angere zunt jek.

D'r inne helt va links, d'r angere va reets.
D'r inne deed 't oane lit, d'r angere mit ing keets.
D'r inne hat jeer tsoep en d'r angere hat jeer woeësj.
D'r is mar inne volle hei, die angere hant doeësj.
D'r is mar inne volle hei, die angere hant doeësj.