O wie sjun wie ós Kirchroa is

Tekst: 
F. Puts
Muziek: 
T. Roering
Artiest: 
De Charly´s en de Baanzenger
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2001

Refrein:
Òh wie sjun, ó wie sjun, wie ós Kirchroa is,
òs Kirchroa en zieng vasteloavend is
Òh wie sjun, óh wie sjun, wie ós Kirchroa is,
hei houwe ze nog ordentlieg óp de kis
hei houwe ze nog ordentlieg óp de kis

Va Blierhei, bis óp jen Hei,
vanaaf d'r Sjtaat bis óp d'r Maat,
doa weëd jelaachd, doa weëd jedrónke,
en de meëdsjer sjtunt tse prónke
doa weëd jelaachd doa weëd jedrónke
Kirchroa Alaaf, Kirchroa Alaaf

Sjevemet en i Ejelzer
D'r Sjeng, 't Trees, d'r Huub, 't Klaar,
doa weëd jedansd, doa weëd jezónge,
en óch in 't rónk jesprónge,
doa weëd jedansd, doa weëd jezónge,
Kirchroa Alaaf, Kirchroa Alaaf