Nuus is nuus, mar jet is jet

Tekst: 
J. Bischoff & Th. Peeters
Muziek: 
J. Bischoff & Th. Peeters
Artiest: 
Harmonie Sankt Löarusje
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Refreng:
Nuus is nuus, mar jet is jet, wail jet is mieë wie nuus.
Jet is jet, mar nuus is nuus, wail jet is mieë wie nuus.

Went mu e joar lank sjpare deet, bis nuus mieë in 't sjpaarsjwain jeet,
uur weest dan al besjeet, karneval bejinne jeet.
De fennegke zunt da doa, vier zinge los mar joa.

't Sjunste is dan jans jewis, 'ne bül vol ónjetselde is.
Oane jeld is nuus tse han, vuur kink of vrauw of man.
De fennegke zunt dóch doa, vier zinge los mar joa.

En went 't óp d'r sjloes aa-jeet, al deet 't ós dan óch jet leed,
vier hant vöal sjpas jemaad, an e nui joar weëd jedaad.
De fennegke zunt óp nit woar, vier sjpare werm ee jans lank joar.