Noe maak iech de kachel aon

Tekst: 
Ursula & Bert Garnier
Muziek: 
Ursula & Bert Garnier
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Noe maak iech,.. de kachel aon!
Geluif mer tot iech dat daon,..!
Iech gaon feeste tot vennach.
Dat is wat iech höbbe moot.
Iech veul miech gewèldeg good.
Hei höb iech zoe op gewach.
Iech laot miech 'ns lekker goon,..
Zoelang tot 't is gedoon!
Want de leefs met eine kier!
dus maak iech de kachel aon,
En laot daan weer 'die' traon,..
Es iech m'ne hiering ete gaon!

't Waor weer hiel väöl stresse en hiel dèks had iech pech!
Waor get in de reclame, ging iech daan waors 't weg.
E keertsje veur Rieu daoveur waor iech neet op tied!
En wèl iech naor de stad touw,
weur iech mienen fiets neet kwiet,
En d'n euro dee heet miech aofgezat,
'ch wel vastelaovend viere, iech höb 't wel gehad!