Noe bin ich an de reij!

Tekst: 
Frits Pelt
Muziek: 
Jos Pecasse, Frits Pelt, Hans Sterk
Artiest: 
Frits Pelt en de Sjpassemiger Sjpatze
Album: 
'De leedjes 1997' - de Winkbülle - CD0197
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1997

Refring:
Wat zow ich geer d'r prins van nuij die vasteloavesgekke zië,
van die kluër heij en die doa en ich ziënt 'rs ummer mië.
Die groeëte witte mutsj mit veere, och de kette sjoeën en sjiek,
d'r scepter zjweije i zoeë richtig narreriek.
Wat wuër dat sjoeën went 't toch ins d'rva kuëm:
d'r narrekuëning of bliet dat ing narredreum ?
D'r prins va gans die bonte klonemasse heij;
noe loat mich entlich want ich bin ech an de reij.

Ich woar al cojboj, zorro, kloon, roeë naas en groeëte sjoon,
indiaan en ridder han ich gemankeerd.
Mich feëlt nog juus dat prinsepak, wenieë weëd dat dan noe gemak ?
Dus bel toch president, ich sjpendeer d'r letste cent.

Wat liekt mich dat toch e sjoeën sjpel, nieks wie sjpas en vroeë grel,
'ch Zal ummer braaf zië vuër d'r elveroad.
Noe loat mich entlich miene sjpas, toch good daste dieng dreume has.
Kom bel toch president, ich sjpendeer d'r letste cent.