Niepe

Tekst: 
Ger Prickaerts
Muziek: 
Ger Prickaerts
Artiest: 
Ger Prickaerts
Album: 
Klumpkes Blumkes - ' Vasteloavesgekte in 4 dialekte ' - JBL LS 98367
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1998

Refrein:
Niep, niep, niep, niep, niepe, ee sjluuksjke achteruver kiepe.
Niep, niep, niep, niep, niepe, kling sjluuksjkes, oet prinsiepe.
Dan hilste plezeer en sjpas, en och nog get in 't glas.
Niep, niep, niep, niep, niepe, neet deep in 't gleëske kieke.

D'r dokter hat 't zelf gezag, d'r weëd deks te lang gewach.
Me mot doa gans good aa dinke, me mot regelmoatig drinke ...

Heë legkt os de wöad in d'r monk, zoë blieve v'r och gezonk.
Heë hat os deë road gegeëve, dus loat os 't glas ins heëve.

Noe sjtel ins dat dat toch ins vuur, vier krege van hem zoeng kuur.
Dat woar toch 't ideale, 't Fonds zow dan al betale ...