Neet te geluive!

Tekst: 
Ursula & Bert Garnier
Muziek: 
Ursula & Bert Garnier
Artiest: 
Mestreechter kompenei
Plaats: 
Maastricht
Jaartal: 
2006

Refr:
Neet te geluive,.. wat hei gebäörd !
’t Is neet te filme, heiveur höb iech gein wäörd,..!
En iech geluif m’n eige ouge neet
Toch is ’t woer en höb iech miech niks verbeeld,..
Neet te geluive,..wat hei gebäörd !
’t Is geine druim, geluif miech op m’n wäörd!
Want nörgens aanders is ’n plek boe zoeget kin,….
’t Is de zevende Hiemel boe iech bin!

Iech loerde naor d’n optoch, jong daan zuuste miech get goon,..
‘ne Maan verkleid es vrouw, kos neet op häör hakke stoon!
Twie paoters en menier pestoer, die höbbe zoe gesjans
En mèt alle dansmeriekes vaan euze Prins gedans!
Elvis Presley zoong en iech höb nog getwis,..
’t Is neet geloge en iech höb miech neet vergis!

Iech stoont bij ’n heremenie en lachde toch zoe hel.
Um 11 klein Chineze mèt e bruudsje frikkedel.
’n Cowboy zoonder peerd mer wel mèt wagel en meziek,…
Drei sjoen gesminkde hèkse zoonge vals mer wèl geliek.
Iech zaog e duvelke al bij ’t Ingelekoer,..
’t Is geine flawweköl , nein wat iech zègk is woer! 
 

Hoort bij: