Ne doe da

Tekst: 
Ummer der Neaver
Muziek: 
Ummer der Neaver
Artiest: 
Ummer der Neaver
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2006

Wat has doe aa, wat kieks doe blöd?
Bis doe e bisje mui?
Da zaage vier: né doe da!
Vertselle hinger dienne ruk
Doe has ze nit mie nui?
Da zaage vier: né doe da!
óch de mam die maat ziech zörg
Mer dat is miech jans ejaal
Wen d'r jet tse viere vilt
Dan bin iech d'r waal!

Refrein:
né doe da, né doe da, né doe da !
doe sjuutst d'r voeëjel aaf mit dienne sjtomme kal
né doe da, né doe da, né doe da !
doe truks nog lang jinne hoave volle zaal
wie zies doe oes, wat rüchs doe vreëm?
has doe jet verkierd jejèse?
of has doe al werm in de bóks jesjèse?
né doe da, né doe da, né doe da !
wie zies doe oes, wat has doe aa?
doe faldera!

Ze zaage teëje miech, kals doe kirchröadsj plat?
Da zaage vier: né doe da!
Deë kloon va diech dee sjtinkt
Has doe al ins jet angesj aa jehad?
Da zaage vier: né doe da!
óch d'r pap deë maat ziech zörg
Mer dat is miech jans ejaal
Wen d'r jet tse viere vilt
Dan bin iech d'r waal

Doe kieks miech aa, miech weëd 't sjleët
Dat 't zoejet jieët op dis eëd...