Nao väöre

Tekst: 
Annie Haaken-van Loo
Muziek: 
Pie Bex
Plaats: 
Maastricht

Es ze zoondag speule, wie iech höb gedach.
Sleip iech fieftigdoezend gölde lekker in de wach.
En mèt de vastelaovend koume die vaan pas.
Daan bin iech veur drei daog oet d'n amberras.
Daan roop iech hiel rejaol:

Nao väöre, nao väöre, dao kin us niks gebäöre.
Vraog ins wat die maskes drinke, en begin mèr te sjinke.
Nao väöre, nao väöre, dao kin us niks gebäöre.
Kom ober iech betaol, e rundsje veur us allemaol.

Höb iech vieftien gooije, weur iech stapelgek;
blijf iech gaaroet neet mie wachte op de roeije sjèk.
Iech geef al eint op veurhand, desnoeds vaan de heur,
es iech einmaol pries höb, daan staon iech good deveur.