A mo ka ka

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Nico Ploum
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1988

Refreng (2x):
A mo ka ka, a mo ka ka,
lek miech die breer in d'r sjop
A mo ka ka, a mo ka ka,
lek ze miech näu bove drop.

't Husje verbouwe mit hammer en tsang,
mit sjpies en elektriesje dröad.
Mit sjub en mit drek en mit janse auw sjting,
me wirkt ziech fienaal oes de nöad.
't Jebun wilt me sjpare, die breer zunt nog sjiek,
die komme werm drin den die breer zunt antiek.

't Leëve ka sjun zieë, al is 't och döks,
nog heller wie sjtee of betong.
Drum los diech nit kiste en sjtank dienne man,
da sjteeste och vas in de sjong.
En wilt 't nit floeppe en wirkste diech neer,
dink dan an dat lidsje, dat dink van die breer.