M'n sjoenmam

Artiest: 
Mestreechter Kompenei
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Mien sjoenmam kin de spagaat!
Och,dat mins dat maak miech altied get paraat!
M'n sjoenmam kreig alles klaor,
en zoe geit dat kier op kier en jaor nao jaor!
En ederein, dee lach z'ch daan 'n breuk!
Mer m'n sjoenmam heet daan twie verstoekde kneuk.
Mien sjoenmam kin de spagaat!
Zie ligk daan gans gestrèk in de groete Staat!!!

Al weke vaante veure geit zie in trainingskamp.
En es 't daan zoewiet is, nöw daan weurt 't 'ne ramp.
Zie ligk daan hèl te kerreme; iech höb m'ch get verrek!
En ederein, dee zeet daan: dat mins is stapelgek.
't Is toch 'n sjendaol,….en veer zinge allemaol.!

Veer höbbe dèks genog gezag: haw noe toch 'ns op!
Iersdaog brikste nog e bein, mèr nei, ze kump neet stop.
Iech bin en bleif e lenig mins en eder maag dat zien.
Zeet geer soms sjeloes op miech, jao, is 't dat misjien?
't Is toch gein sjendaol en noe zing mer allemaol.!