Mit hód, sjtek en rink

Tekst: 
Hans Golombiewski
Muziek: 
Hans Golombiewski
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1991

Refreng:
Mit hód, sjtek en rink, in d´r erm ee lekker kink,
sjteet d´r pap daag en haat, hei i Kirchroa óp d´r Maat.
Mit hód, sjtek en rink, in d´r erm ee lekker kink,
hat d´r pap wal doezend moal alaaf jezaat.
In d´r zommer, in d´r winkter went ´t sjneit,
ózze pappa deë jeet ummer jód jekleit.
Mit hód, sjtek en rink, in d´r erm ee lekker kink,
ja, weë hauw dat van d´r pap jedaat.

D´r pap is inne sjtolse man, jeet mit de naas in loeët.
En jidder deë d´r pappa kan, deë hat dat al jehoeët.
Den jeete sjiek op sjtap, zingt al uvver d´r pap.

D´r pap is vasteloavendsjek, vier wisse wal besjeet.
´t Deesdiegs mit d´r klonetrek, heë zicher óch mit deet.
Hat heë ziech a jedoa, dan zingt jans Kirchroa.