Mit de vasteloavend jun iech diech...

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Koalejitze
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2006

Al wèche bin iech diech an 't vroage, zouwe vier jet joa doeë,
Mer wen iech da kót bij diech bin, da jeet 't ummer zoeë:
D'r mod deë zakt miech in de sjong, Iech krien jee woad eroes,
Woabei iech zoeëvöal planne hauw, mos iech alling noa hoeës.

Refrein:
Mit de vasteloavend jun iech diech vertsere
Joa want d'r vasteloavend jieëft miech jouwe mod.
Mit de vasteloavend zal iech diech waal krieje
Wees zicher, mit die drei daag kunt dat waal jód.
Verklei miech mit die daag als prins of inne ridder
Werp alle 'wapens' die iech han da in d'r sjtriet.
En is die sjunne tsiet jedoa, zal iech nit alling hei sjtoa.
Wees zicher da bis doe mieng eje meid.
En is die sjunne tsiet jedoa, zal iech nit alling hei sjtoa.
Sjats, va diech krien iech mie leëve lank noeëts sjpiets.

D'r vasteloavend is noen doa, alling noen nog mieng vroag.
Iech bin verkleid als Cupido, de piele óp mienne boag
De vroag die iech diech sjtelle jun han iech al wéche kloar
Iech mós 't diech noen vroage angesj doert 't werm e joar.