Mie Mestreech

Tekst: 
Benny Neyman
Muziek: 
Rita MacNeil
Artiest: 
Benny Neyman & Beppie Kraft
Album: 
Trök nao Blouwdörrep
Plaats: 
Maastricht
Jaartal: 
2004

Iech zeen d’n hoezer en d’n straote
Boe iech höb gespäöld es keend
Iech zeen ut vriethof en de nuij en aw maosbrögk
Iech höb diech väölste vreug verlaote
En bin väölste väöl vervreemp
Toch verlang iech in gedachte nao diech trök

En diech hèls d’n erm ope
Brings miech get teweeg
Dus iech kom weer trök gekrope
Kroepend nao Mestreech

Diech bis gaaroet neet veranderd
Diech hèls altied voot bei stök
Toch verlang iech in gedachte naor diech trök

Nao mie Mestreech
mie Mestreech
Altied zal ste blieve
mie Mestreech

Iech höb euveral gezworreve
Mèr toch kaom iech weer trök
Örgens aanders voont iech mie gelök
Iech huur stumme die miech rope
Wienie kumste weer trök
Daorom gaon iech in gedachte altied trök