Marie-Marie-Marie

Tekst: 
Frans Stollman
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
Reënboagkloeb Haander
Album: 
'Parkstad Alaaf! ' - Eurode Music
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2001

Refreng:
Marie-Marie-Marie,
iech bin zoeë vroeë mit diech hei an mieng zie.
Wat miech an diech jevilt, doe has d'r bül mit jeld.
Marie-Marie-Marie,
blief jevelles an mieng zie.
Doe móts betsale wènt vier junt,
alle sjröam die op d'r beer-dekkel sjtunt.
Doe móts betsale wènt vier junt,
alle sjröam die op d'r beer-dekkel sjtunt.

D'r Joep en 't Marie, die zunt al jaore bijenee.
En die tswai, doa is tse zieë, die haode vöal vanee.
En is d'r vasteloavend doa, zunt zie tsezame doa.
Sjun verkleid in inne ül, en 't Marie, dat dret d'r bül ...

D'r Joep en 't Marie, die legke ziech jet óppen zie.
Jinne jöale weëd verbruid, mar in de sjwatse zök jeduid.
Noen wie d'r nuie Euro kunt, en 't sjwatse jäölens zunt,
mósse die pruller oes jen hoes en jeet me drei daag eroes ....