Madeleine

Tekst: 
Wim Kleinen & Jack Vinders
Muziek: 
Gérard Jouannest en Jean Corti ("Madeleine")
Artiest: 
Jack Vinders
Album: 
Jack Vinders - 'Intens' - Marlstone Recordings bv - CDL 2029
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

lech waad hei op 't Madeleine, i mieng hank e sjun boeket.
Dat jef iech d'rek an 't Madeleine, want blomme krieje deet 'm jet.
lech waad hei óp 't Madeleine, de bus van ach oer pakke vier,
èse friette bij d'r Gène, jenauw zoeë wie de ieëtsite kier.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mienne oceaan.
Óch al zeët mienne vrunk, d'r Daan: 'Leve jong, verjès dem jauw'.
lech waad hei op 't Madeleine, vier junt noa d'r cinema.
Doa pütsj iech dan 't Madeleine en veul iech miech oh la la.

Het is zoeë heerlijk, heerlijk, 't is heerlijk, zoeë wie 't laacht.
Het is vol mit leëvensvräud, 't Madeleine, woa iech óp waad.

lech waad hei óp 't Madeleine, in inne krans van neonlit.
Reën, deë roeffelt vuur't Madeleine, Madeleine doe kuns mar nit.
Iech waad hei óp 't Madeleine, langs mieng bing óp krüft de kauw.
lech wil èse bei d'r Gène, Madeleine, nee kóm doch jauw.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mienne horizon.
Óch al zeët mienne neëf d'r John: 'Leve jong, verjès dem jauw'.
lech waad hei óp 't Madeleine, noa d'r film wille vier.
Doa knoevel iech 't Madeleine, want dat don iech jiddes kier.

Het is zoeë heerlijk, heerlijk, het is mieng oavendzon.
Het is mie leëvenslit, 't Madeleine, dat kunt mar nit.
lech waad hei óp 't Madeleine, de blomme ligke óp jen sjtroas.
Da mar jee boeket vuur 't Madeleine, zaag miech ins, woa bliet dat oas ?

lech waad hei óp 't Madeleine, d'r cinema, deë jeet al tsouw.
Werm jinne film mitt Madeleine, Madeleine doe sjpils 't rouw.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mie ideaal.
Óch al zeët d'r janse zaal: 'Leve jong, verjès dem jauw'.
lech waad hei op 't Madeleine, de letste bus, die zien iech joa.
Ze junt sjlisse bij d'r Gène, Madeleine doe bis nit doa.

En doch doch is 't zoeë heerlijk, en doch hat 't e hats va jood.
En doch is 't mie leëvenslid, Madeleine, doe kuns mar nit.

Mar mörje waad iech óp 't Madeleine, i mieng hank a sjun boeket.
Dat jef iech dan an 't Madeleine, want blomme krieje deet 'm jet.
Mörje waad iech óp 't Madeleine, de bus va ach oer pakke vier,
èse friette bij d'r Gène, jenauw zoeë wie de ieëtsjte kier.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mieng tsoekkersjpin.
Óch al zeët mienne broar d'r Wim: 'Leve jong, verjès dem jauw'.
Mörje waad iech óp 't Madeleine, vierjunt noa d'r cinema,
en doe pütsj iech dan 't Madeleine, mie Madeleine, zoëe, oh la la ..........