Maak mèr sjpas

Tekst: 
Jacqueline Demandt & Raoul Steffanie
Muziek: 
Raoul Steffanie
Artiest: 
Nuuj Telent Roosteren
Plaats: 
Roosteren

Maak mèr sjpas, maak mèr sjpas
Want het is weer Karneval, C'nfetti euveral
Hiej is ed'rein in zu'ne sas

Kom en sjans, kom en dans
Kom en sjpring hiej mit mich mit
Hiejvan wurs-ste fit
En den hèllset nog drie daag oet

Het is zo'n vreamp geveul mit Karneval
Och det veul ich al- zoa lang
Maak mèr sjpas, maak mèr sjpas
Want het is weer Karneval, C'nfetti euveral
Hiej is ederein in zene sas

Februari is de moandtj
wo ich altied op heb gewag
Maak maar sjpas, maak maar sjpas
Want het is weer Karneval, C'nfetti euveral
Hiej is ed'rein in zene sas

Pak un patsj, en un vear
En laup mèr noa de sjtroat
Eine goeie road
Want doa is het strak te doon

Kom en sjans, Kom en dans
Kom en dans hiej op de buun
Sjans hiej op de buun
want het is weer Karneval

En de hermenie sjtuit op 'n rie
Die stuit neave de fanfare
De optog, in ös durp dea wurd weer mangjefiek
Eder joar weer sjiek
Dat is Limburgse Karneval

Doa kump de prins mit ziene road
Ze danse door de sjtroat
Huer dèh wals, drèj uns rondtj
En wie-bel mit dien kontj
Drie kear in het rondtj
En loap mèr mit ze mit.