Maag iech diene knuffel zien?

Artiest: 
Hans Emmen Trio
Album: 
Hans Emmen Trio - 'E good recep' - Marlstone Recordings bv - CDL 2223
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Maag iech diene knuffel zien?
Dienen allerleefste
Maag iech diene knuffel zien?
Dienen hartendeef
Maag iech diene knuffel zien?
Wels diech miech verwene
Ach wat waor iech toch geer
Dienen teddy beer

Soms daan geit 't neet al te bès,
Gaon iech geboge oonder zwoere stress
Ach die baon vaan miech 't is sjus un straof
Alle probleme koume op miech aof
D'n tèllefoon, de fax, 't hèlt neet op
Hoonderd dinger spoke door miene kop
Iech wèl naor hoes iech höb 't hei gehad
En es Iech thoes kom roop iech: sjat

Iech dink de lies diech toch neet haange
Iech bin mer naor 'ne psycholoog gegaange
Menier dee stress zeet geer zoe kwiet
Geer moot 'ns knoevele op z'nen tied
Wèt geer wat iech toen mer höb gedoon
Iech bin op de vriethof op 'nen hook goon stoon
En alles wat 'ne rok aon had
Dat heel iech aon en vroog iech: sjat