Los miech

Tekst: 
Wim Kleinen
Muziek: 
J.Lebel, Donna en H.P de Boer ("Ma derniere volonte" )
Artiest: 
Jack Vinders
Album: 
Jack Vinders - 'Intens' - Marlstone Recordings bv - CDL 2029
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

lech bin fiellaich tse sjpieë jeboare, of in ee land mit anger lit.
lech veul miech ummer jet verloare, al tseegt d'r sjpeiel dat óch nit.

lech wees va jriene en va laache, woar in d'r himmel en in de hel.
AI blief iech wal ins feëler' maache, iech drink leëg wat iech besjtel.

Refrèng:
Los miech, los miech, los miech mienne eje jank mar joa.
Los miech, los miech, iech han 't ummer zoeë jedoa.

lech zal mieng vrung óch noeëts verjèse, want weë miech leef is, bliet miech leef.
Weëd ziech al ins de moas jemèse, kunt't nit reët, dan mar sjun sjeef.

Och, los de Iü ziech jet vertselle, uvver diech en uvver miech.
Los ze sjtonde mit ee belle, die erm Iü verveële ziech.

lech bin jelukkieg jód verankerd, en jans tsevreie woa iech bin.
lech han mie leëve nit verkankerd, vuur jood en jeld, dat zitst nit drin.

lech hod va moezziek en téjater, iech hod va zus en óch va zoer.
Kiek iech tseruk dan oane kater, kiek iech vuuroes tswingt miech jing oer.

Ins zal vuur miech óch oeëts de tsiet zieë, doa kunt me jaar nit óngeroes.
AI han iech dan óch jaar jing sjtim mieë, dan zing iech doch d'r jroeëse sjloes.

Bis dan bin iech alling vuur diech doa, al jeet 't heer, al jeet 't hin.
En leëvenslank en jeer nog langer, wil iech blieve deë iech bin.