Los mar joa

Tekst: 
Fr. Stollman
Muziek: 
Th. Agelink
Artiest: 
D'r Reënboagkloeb
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Wie e visje in 't wasser en de vuëjel i jen loeët,
trekke vier mit vasteloavend, hilt os jinne in de boed.
Drei daag heesjt 't 'Los mar joa',
sjtaats en sjtoots zunt vier werm doa.
Bei os i Kirchroa, drei daag heesjt 't 'Los mar joa'.
Ja, dat deet os jinne noa, Alaaf os Kirchroa.

Mondelank al weëd jenieënd, hei en doa ziech jet jelieënd.
De lü, die sjtreufe ziech jet aa, me vroagd ziech aaf, wie kunt me draa ?
Drei daag zunt vier op jank, mit moeziek en jezank ...

Jidder joar, dan zunt vier doa, de kloone van os Kirchroa.
Sjun jesjmienkt en jód van sjnit dunt vier mit vasteloavend mit.
En zunt de daag dan doa, dan heesjt 't ... 'Los mar joa' ...