Los mar joa

Tekst: 
Cas Sprokel
Muziek: 
Cas Sprokel
Artiest: 
Cas Sprokel & De Kirchröadsjer Jonge
Album: 
Single 1967: Cas Sprokel & De Kirchröadsjer Jonge - 'Los mer joa/Doe bis enne toepes'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1966

Der Frens, dea loog al vunf mond in et krankehoes.
Mêr wie doe Vasteloavend koam, doe wool der Frens doa droes.
Der dokter zaat dat jeet noch nit, doe blies noch jet bei os.
Doe sjprong der Frens de kwint en zong dis lid oes voller bros ...

Refreng:
Los mâr joa, los mâr joa, et is werm karnaval i Kirchroa.
Los mâr joa, los mâr joa, vasteloavend is werm doa.

Et s'mondiegs trukt der jroeëse tsog in ing bonkte kluur.
De luu, die loafe daan eroes, die koome ajen duur.
Der Prins, dee weëd huu ijehold en durch de sjtad jebraat.
De moeziek sjpilt alleng dis lid en jidder zingt dat mit ...

Der Lambeatus, dea is huu prezent vuur de prinsewaal.
Der Prins, dea is werm wie jewent, der jantse zaal is knaal.
Huu wead jedanst en sjpass jemaat, uur weest waal wie dat jeet.
Der Presidens, dea sjwingt zing reed en jidder weest besjeet ...