Loat goan

Tekst: 
Ivo Rosbeek, Roy Dassen & Frank Theunissen
Muziek: 
Ivo Rosbeek & Roy Dassen
Artiest: 
De Sjtegelkes
Album: 
'Vastelaovesleedjes Gebrook 1998-1999'
Plaats: 
Hoensbroek

Refrein:
Loat goan, loat goan, sjmiet uch d'r in,
want v'r hubbe weer zoeëne zin.
Loat goan, loat goan, trek doer de zaal,
v'r houwe oppe trom en maake kabaal.
Loat gaon, loat goan, dat is aangezag,
dan maake v'r weer sjpas de ganse nach.
Dus, loat goan, doch mit os mit,
want v'r goan noch neet nao bit.

Zek maedje, ich wil mit dich danse (danse).
Zek maedje, ich wil mit dich sjanse (sjanse).
Zek maedje, ich wil mit dich goan,
dus kom, noe blief doa neet sjtoan.
't Is vastelaovend, ich bin zoë blie,
ich hub ze neet mië op un rie.

Gans Limburg sjteet weer te sjpringe (sjpringe).
Vuur de sjpas, dae vieër saame bringe (bringe).
Ut fieës, dat brik weer los,
wat zou ut fijn zin es ich mit dich danse kos.
't Is vastelaovend, ich bin zoë blie,
ich hub ze neet mië op un rie.