Lós ós noe...

Tekst: 
Mathieu Reintjens & Marlies Heijenrath
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
Mistery
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
Lós ós noe tsezame joa, blief nit wie 'ne kloas doa sjtoa.
Zinge, danse, loestieg zieë, zaan wat wilste da noch mieë.
Kóm noe noa ós Hemetsjtad, zoeng sjpas haste noch noeëts jehad.
't Is hei 't sjunste óp de welt, ing sjtad die noeëts vervilt.

Has doe jans vöal zörje, sjuuf ze doch noa mörje.
't Leëve kan zoeë sjun doch zieë, vuurste 't wits is 't tse sjpieë.
Mit kwetsjbuul en trompetjesjal, viert me karneval.

Weë ziech vruid an 't leëve, kan vöal leefde jeëve.
Dink doch an die sjtiemmoeng hei, troane zunt vuurjód veurbei.
Mit kwetsjbuul en trompetjesjal, viert me karneval.