Klone Trekke (1)

Tekst: 
Muziek: 
H. Bodelier
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1984

Refreng:
Joa, al die kloone hei, joa, al die kloone doa,
joa, al die jroeëse jekke kloone oes Kirchroa.
Has doe d'r kloon nit aa, weëd och jeng sjpas jemaat,
drum koom tsezame hei i Kirchroa óp d'r Maat.

Kunste deestiegs óp d'r Maat, jong, wat weëd ziech doa vermaat.
Zies alling mar kloone trekke, dinkst i Kirchroa zunt mar jekke.
Jroeëse jrup, verkleid i kloon, de mieëste mit enne sjelleboom.
En de dikke tsiem a lienge, kiet ze da va vuure en hinge.

Hoempa zinge en jespring kan da vinge jaar jee eng.
Kloone koome op tse blieve, zunt da jaar nit kling tse krieë.
Treute, tsieme en jelaach, dat is i Kirchroa d'r vermaach.
Dikke, dunne jroeëse, klinge, kanste mit d'r kloon aa vinge.

Is da Asschermitwoch doa, zieste nog de letzte joa.
Dropjerammelde sjelleboome, sjleefend mit de letzte kloone.
Vasteloavend is werm um, is dat da nit eng jroeëse zung.
Mer vier vreue os wie jekke op 't nieëchste kloone-trekke.