Kink kom noch ins hei

Tekst: 
Leo Pelzer
Muziek: 
Martien Pelzer
Artiest: 
D'r Kloep Jód Jefloept
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1995

Refreng:
Kink, noe kóm nóg ins hei, los joa, drieën nog ins rónk.
Kóm los joa, dat is joa nit sjwoar, vuur aod en vuur jónk.
Kink, noe kóm nóg ins hei, los joa, drieën nog ins rónk.
Kóm los joa, dat is doch nit sjwoar, nit vuur aod en vuur jónk.

De vasteloavend is werm doa, vuur sjtunt allenäu werm paraat.
't Weëd jedansd, 't weëd jelaat, joa, 't weëd ziech sjpas och jemaad.
't Weëd jesjoenkeld op d'r sjtool en och inne dans jemaad.
En de moeziek sjpilt d'r sjunste wals en inins doa weëd jezaad.

D'r Joep, deë is allang prezent,deë hat op die drei daag jewaad.
en of 't sjneit en of 't rent, dat hat hem nog noeëts jet jemaad.
't s'Mörjens vrug weëd ziech verkleid, da jeet d'r Joep eroes.
Joa, en wen heë dan de moezziek hüet, da zingt heë mit bravoer.