U bent hier

Kinger né

Tekst: 
Maurice Hinzen & Yvonne Savelberg
Muziek: 
Marc Velmers
Artiest: 
K.K.K. De Sjtèchneëlsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2008

Ujaa! Doa hat dat dem de boet eroes jezats
Ujaa! Noen is dat vrommiesj jidder naat op jats
Ujaa! Doa hant die doch de pliese òpjebeld
Ujaa! Weë wees wat ziech nog mieë hat aafjesjpelt!

Ujaa! Dat die dem zoë de woarheet hat jezaat
Ujaa! Doe kroog dat ee jevempd, die erm sjwaad
Ujaa! Dat huitste mòsse zieë, wat eng ravaasj
Ujaa! En op d’r zölder och nog eng plantaasj

Refrein:
Kinger nè, kinger nè! Wat ze miech noen hant vertselt
Haarjenau ken iech diech zage weë mit wem wienië jehelt
Iech zaan diech in vertraue mer doe has ’t nit va miech
’t Letste nuits klaaf iech diech en de rès hüetste jeliech

Ujaa! En dan nog deë krawall, zoeë in de naat
Ujaa! Hant van d’r sjtal eng frieteboed jemaat
Ujaa! Dan òch nog teëje miech eng jroeëse moel
Ujaa! Dan witste jans jenau wat iech bedoel!

Kinger nè, kinger nè! Wat ze miech noen hant vertselt
Haarjenau ken iech diech zage weë mit wem wienië jehelt
Iech zaan diech in vertraue mer doe has ’t nit va miech
’t Letste nuits klaaf iech diech en de rès hüetste jeliech