Kiek oet!

Muziek: 
Aaron Barrett, Scott Klopfenstein
Artiest: 
Janse Bagge Bend
Album: 
Bekiek 't - CDL 9827
Plaats: 
Susteren

Wilste doe auch zo gaer mit diene bend, zo'n zilvere sjiefke?
Den teiken neet zo vlot, mer meistal is 't te laat.
Doe wets neet watse geteikend höbs, höbs gaaroet niks gelaeze.
Mer 't maak dich allemoal niks oet,
`t maak dich allemoal gaar niks miee oet.

Doe wirks gans hel, doe bös tevree.
En ze venje 't allemoal erg sjoan.
Kiek oet, laes wat doa sjtuit, kiek oet, laes wat doa sjtuit.
En ederein dae zaet dich: ' t Kent gein kwoad'.
'Noe teiken mer.'
Mer doe denks: Nei!

Doe hoofs nooit miee veur eine baas te goan wirke,
dien foto in eder blaad.
Al 't geldj det sjtruimp noe benne, doe lees ederein 't merke.
Mer 't maak dich allemoal gaar niks miee oet.

Vööl radio, missjien tv.
Doe wirks gans hel, doe bös tevree.
En ze venje 't allemoal erg sjoan.

Kiek oet, laes wat doa sjtuit, kiek oet, laes wat doa sjtuit.
En ederein zaet dich: ' t Kent gein kwoad'.
En ederein zaet dich: 'Noe teiken mer'.
Mer doe denks: Nei!

En ich denk nog: 'Wie mot det noe?'
Al die luuj doa, die zeen dich troe.
Sjtonge daag en nach veur dich kloar.
Mer ich höb nog zovööl vroage, ich höb nog zovööl vroage.

Vööl radio, missjien tv.
Doe wirks gans hel, doe bös tevree.
En ze venje 't allemoal erg sjoan.

Kiek oet, laes wat doa sjtuit, kiek oet, laes wat doa sjtuit.
En ederein zaet dich: ' t Kent gein kwoad, noe teiken mer'.
Mer doe denks: Nei!

Joa, de platemaatsjappie zaet: ''t Kump waal good,
vertroew os mer en teiken gaw'.